پرسیارێن ویزاری

پرسیارێن ویزاری یێن پولا دوازدێ یێن سالێن بوری دگەل بەرسڤێن وان

سالا خواندنێ 2022-2023 / خۆلا ئێکێ

پرسیارێن ویزاری دگەل بەرسڤێن کۆنترولی / بادینی

سالا خواندنێ 2022-2023 / خۆلا دووێ

پرسیارێن ویزاری دگەل بەرسڤێن کۆنترولی / بادینی

سالا خواندنێ 2021-2022 / خۆلا ئێکێ

پرسیارێن ویزاری دگەل بەرسڤێن کۆنترولی / بادینی

سالا خواندنێ 2021-2022 / خۆلا دووێ

پرسیارێن ویزاری دگەل بەرسڤێن کۆنترولی / بادینی

سالا خواندنێ 2020-2021 / خۆلا ئێکێ

پرسیارێن ویزاری دگەل بەرسڤێن کۆنترولی / بادینی

سالا خواندنێ 2020-2021 / خۆلا ئێکێ

پرسیارێن ویزاری دگەل بەرسڤێن کۆنترولی / سورانی

سالا خواندنێ 2020-2021 / خۆلا ئێکێ

پرسیارێن ویزاری دگەل بەرسڤێن کۆنترولی / ب زمانێ عەرەبی

سالا خواندنێ 2020-2021 / خۆلا ئێکێ

پرسیارێن ویزاری دگەل بەرسڤێن کۆنترولی / ب زمانێ ئینگلیزی

سالا خواندنێ 2020-2021 / خۆلا دووێ

پرسیارێن ویزاری دگەل بەرسڤێن کۆنترولی / بادینی

سالا خواندنێ 2020-2021 / خۆلا دووێ

پرسیارێن ویزاری دگەل بەرسڤێن کۆنترولی / ب زمانێ عەرەبی

سالا خواندنێ 2020-2021 / خۆلا دووێ

پرسیارێن ویزاری دگەل بەرسڤێن کۆنترولی / سورانی

سالا خواندنێ 2020-2021 / خۆلا دووێ

پرسیارێن ویزاری دگەل بەرسڤێن کۆنترولی / ب زمانێ ئینگلیزی

سالا خواندنێ 2019-2020 / خۆلا ئێکێ

پرسیارێن ویزاری دگەل بەرسڤێن کۆنترولی / بادینی

سالا خواندنێ 2019-2020 / خۆلا دووێ

پرسیارێن ویزاری دگەل بەرسڤێن کۆنترولی / بادینی

بخێرهاتی بەرێز

دەربارەی من بۆچی ئەڤ مالپەرە؟ سپۆنسەر کرن رێکلام کرن هەژمارێن مە