پرسیار و بەرسڤ

پرسیار و بەرسڤ بۆ قوتابیێن پولا دوازدێ ئامادەیی

پرسیار و بەرسڤ بۆ قوتابیێن پولا نەهێ بنەرەتی

بخێرهاتی بەرێز

دەربارەی من بۆچی ئەڤ مالپەرە؟ سپۆنسەر کرن رێکلام کرن هەژمارێن مە